KLAZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W SARZYNIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że:

 1. 1.Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie, Sarzyna 1265 tel: 172413859 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. 2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w szkole możliwy jest pod numerem tel. nr. tel: 534948423 lub adresem email:
  1. 3.Dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.cogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych   i wychowawczych w placówce.
  2. 4.Pana/Pani/ dane osobowe przechowywane będą przez okresy określone
   w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  3. 5.Posiada Pan/i /prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  4. 6. Rodzicom i uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  5. 7.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe
   ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

KATEGORIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW

Lp. Kategorie danych Podstawa prawna
1.

Dane identyfikacyjne ucznia takie jak imię i nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, itp.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe- Dz.U.2017r poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty- Dz.U.2017r. poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej- Dz.U.2017 poz. 2159 ze zm.

2.

Informacje o potrzebach edukacyjnych ucznia (np.: opinie, orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznych)

3. Dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów ucznia, takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr telefonów, adres poczty elektronicznej

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe- Dz.U.2017r. poz. 59 ze zm.;
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty- Dz.U.2017r. poz. 2198 ze zm.;

4. Informacje niezbędne do zapewnienia uczniom właściwej opieki w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę
5. Informacje na temat sytuacji wychowawczej ucznia
6. Informacje dotyczące frekwencji ucznia na zajęciach, informacje o wynikach edukacyjnych ucznia, jego zachowaniu, informacje na temat jego rozwoju
7. Informacje o wynikach ucznia w konkursach, zawodach między szkolnych i innych wydarzeniach
8. Imię i nazwisko, klasa, wyniki ucznia i jego wizerunek utrwalony przy okazji prowadzenia dokumentacji fotograficznej i video naszych uroczystości, zawodów i innych wydarzeń publikowanych przez Szkołę Zgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów prawnych uczniów

Klauzula informacyjna- monitoring

 1. 1.Administratorem Pani/Pana danychosobowych jest Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie, tel.: 172413859 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. 2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w szkole możliwy jest pod numerem tel. nr. tel. 534 948 423 lub adresem email:
 3. 3.Monitoring wizyjny stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 4. 4.Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora/ przepis prawa.
 5. 5.Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są w pamięci rejestratora przez okres 30 dni.
 6. 6.Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do d
 7. 7.Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

.

logo pl

Plakat

plakat1

Licznik

Odsłon artykułów:
407575

Goście

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Main Page Contacts Search