KONKURS II WOJNA ŚWIATOWA

KONKURS PLASTYCZNY OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA.

 ZNANI I NIEZNANI BOHATEROWIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Z MOJEJ MIEJSCOWOŚCI

 

REGULAMIN

Organizatorem konkursu jest

Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie

we współpracy z Muzeum Ziemi Leżajskiej

 oraz Stowarzyszeniem Sarzyńscy Zwiadowcy Historii

 

CELE

 

  • Zdobywanie i popularyzowanie wiedzy historycznej o II wojnie światowej.
  • Poszerzenie wiedzy uczniów o uczestnikach II wojny światowej.
  • Twórcze i aktywne spędzenie wolnego czasu.
  • Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.
  • Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

UCZESTNICY

 

Uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Nowa Sarzyna.

TEMAT

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem różnych technik  (akwarela, collage, grafika komputerowa, itp.).

 

PRACE KONKURSOWE

 

  • W ramach konkursu przygotowane mogą zostać prace plastyczne wykonane w dowolnej technice plastycznej, w formacie A3.
  • Prace powinny być przygotowane samodzielnie.
  • Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być opisana, tzn. posiadać tytuł, imię i nazwisko autora, klasę, nazwisko opiekuna, nazwę i adres szkoły. Wymagana jest też krótka informacja o wybranej postaci.
  • Uczestnicy konkursu, nadsyłając pracę, zgadzają się na umieszczenie jej kopii na stronach internetowych organizatorów oraz wykorzystanie jej na wystawie w Muzeum Ziemi Leżajskiej.

 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD


1. Komisja wyłoniona przez organizatorów dokona oceny nadesłanych prac według następujących kryteriów:

- twórcze podejście do tematu;

- czytelność przekazu;

- indywidualny sposób wypowiedzi;

- oryginalność środków wyrazu.

2. Komisja spośród prac biorących udział w konkursie i spełniających kryteria umieszczone w dziale „Prace konkursowe”, wyłoni trzy najlepsze miejsca w kategorii klas I-III i klas IV-VIII. 3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Najlepsze prace mogą zostać opublikowane. Przyznane zostaną również wyróżnienia.

4. O wynikach konkursu jego laureaci zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie i zaproszeni na uroczystość rozdania nagród, która odbędzie się w maju 2022 r. w Muzeum Ziemi Leżajskiej

ZGŁOSZENIE PRAC KONKURSOWYCH

1. Każda szkoła może zgłosić swój udział w konkursie, wysyłając prace na adres: Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie.

2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie prac konkursowych do 30 kwietnia 2022 roku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie przewiduje możliwości zwrotu nadesłanych na konkurs prac.

2. Dokumentacja związana z prowadzonym konkursem będzie przechowywana przez okres jednego roku od daty wyłonienia laureatów.